neiye

Hypertenze

1
1
API jméno výrobku Č. CAS Klasifikace
Olmesartan 5- (4'-brommethyl-1,1'-bifenyl-2-yl) -1-trifenylmethyl-1 H-tetrazol 124750-51-2 hypertenze
Olmesartan Ethyl-4- (1-hydroxy-1-methylethyl) -2-propyl-imidazol-5-karboxylát 144689-93-0 hypertenze
Olmesartan 1- (4-ethoxykarbonylfenyl) pyrrol 144690-33-5 hypertenze